Lombardo Sutarties Bendrosios Sąlygos

1. Pagrindinės šios sutarties sąvokos

1.1. Lombardo paslaugos sutartis – ši sutartis, kurios sąvoka atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kartu su specialiosiomis ir bendrosiomis sąlygomis, įskaitant visus šios sutarties papildymus ir/ar pakeitimus.

1.2. Bendrosios sąlygos – šios sutarties sąlygos, kuriose nustatomos Kliento ir Bendrovės teisės ir pareigos, Lombardo suteikimo ir grąžinimo tvarka, Lombardo sutarties nevykdymo teisinės pasekmės, Lombardo sutarties nutraukimo tvarka ir kitos sąlygos.

1.4. Lombardo paslaugos davėjas arba Bendrovė – Mobili šalis, UAB, įmonės kodas 302663207

1.5. Lombardo paslaugos gavėjas – fizinis asmuo, su kuriuo Lombardo paslaugos davėjas sudarė Lombardo paslaugos sutartį (-is).

1.6. Klientas – Lombardo paslaugos davėjo nustatytus kriterijus atitinkantis fizinis asmuo, nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje, ketinantis pasinaudoti teise gauti Lombardo paslaugą bei kitomis Lombardo sutartyje suteiktomis teisėmis.

1.7. Registracijos mokestis – vienkartinis negrąžinamas mokestis, kurį Klientas privalo sumokėti, norėdamas patvirtinti savo tapatybę, registracijos duomenis bei Lombardo sutarties bendrąsias sąlygas, kai paraišką Lombardo paslaugai teikia internetu. Registracijos mokesčio dydis, kurį nustato Lombardo davėjas, nurodomas Lombardo davėjo Tinklalapyje.

1.8. Lombardo paslauga – pinigų suma, kurią Lombardo paslaugos davėjas pagal konkrečias Lombardo paslaugos sąlygas suteikia Lombardo paslaugos gavėjui.

1.9. Bendra Lombardo paslaugos kaina (Lombardo paslaugos mokestis) – visos išlaidos, įskaitant Palūkanas ir bet kuriuos kitus su Lombardo paslaugos sutartimi susijusius mokesčius. Ši kaina apskaičiuojama ir nurodoma tik pagal Lombardo paslaugos paraišką suteikiamo Lombardo paslaugos atžvilgiu ir neapima jokių išlaidų, susijusių su Lombardo paslaugos davėjo iki tol Lombardo paslaugos gavėjui suteiktais Lombardo paslaugomis ar ateityje suteikiamais kreditais. Kaina apskaičiuojama preziumuojant, kad Lombardo paslaugos gavėjas visas iš šios Sutarties kylančias prievoles vykdys laiku ir tinkamai ir neapima mokėjimo palūkanų, kurias Lombardo paslaugos gavėjas moka Bendrovei už pradelstą laikotarpį.

1.10. Bendra Lombardo paslaugos suma – bendra konkretaus vieno Lombardo kredito gavėjo visų dar Bendrovei negrąžintų užstatytų kreditų suma.

1.11. Bendra Lombardo paslaugos kredito kainos dienos norma – bendra Lombardo paslaugos kredito kaina, išreikšta paros procentų dydžiu.

1.12. Grąžintina suma (Bendra Lombardo paslaugos gavėjo mokama suma) – Lombardo paslaugos ir Bendros Lombardo kredito kainos suma, kurią Klientas privalo būti sumokėjęs Bendrovei pasibaigus Lombardo paslaugos kredito terminui. Ši suma yra apskaičiuojama sudedant Lombardo paslaugos mokestį su Lombardo paslaugos kredito suma, nurodyta Lombardo paslaugos kredito gavėjo pateiktoje paraiškoje ir perkelta į Lombardo paslaugos kredito sutarties Specialiąsias sąlygas. Grąžintina suma apskaičiuojama preziumuojant, kad Lombardo paslaugos kredito gavėjas visas iš šios Sutarties kylančias prievoles vykdys laiku ir tinkamai.

1.13. Lombardo paslaugos kredito terminas – terminas, per kurį Lombardo paslaugos kredito gavėjas privalo būti sumokėjęs Lombardo paslaugos kredito davėjui Grąžintiną sumą bei kitus mokesčius, jeigu jie atsirado dėl to, kad Lombardo paslaugos kredito gavėjas vykdė Sutartį netinkamai. Lombardo paslaugos kredito terminas pasibaigia suėjus paskutinės Mėnesinės įmokos datai, nustatytai Lombardo paslaugos kredito sutarties Specialiosiose sąlygose.

1.14. Mėnesinė įmoka – konkreti pinigų suma, susidedanti iš gražinamos Lombardo paslaugos kredito dalies ir apmokamos Lombardo paslaugos kredito mokesčio dalies, kurią kas mėnesį Lombardo paslaugos kredito gavėjas moka Lombardo paslaugos kredito davėjui. Ši suma yra apskaičiuojama Grąžintiną sumą paskirstant lygiomis dalimis, kurios Lombardo paslaugos kredito davėjui grąžinamos kas mėnesį per visą Lombardo paslaugos kredito grąžinimo laikotarpį. Mėnesinės įmokos sumos ir mokėjimo terminai nustatyti Lombardo paslaugos kredito sutarties Specialiosiose sąlygose.

1.15. Lombardo paslaugos kredito sąlygos – konkretaus Lombardo paslaugos kredito suma, Lombardo paslaugos kredito terminas, Palūkanos, kiti mokesčiai, Mokėjimo diena, Mokėjimo dydis ir kitos sąlygos, nustatytos Lombardo paslaugos kredito sutartyje.

1.16. Mokėjimas – Lombardo paslaugos kredito gavėjo arba trečiojo asmens pagal konkrečią Lombardo paslaugos kredito sutartį Lombardo paslaugos kredito davėjui sumokėta tam tikra konkreti pinigų suma.

1.17. Palūkanos – metinių fiksuotųjų palūkanų, nustatytų Lombardo paslaugos kredito sutarties specialiosiose sąlygose, išraiška pinigais, kurias Lombardo paslaugos kredito gavėjas privalo sumokėti Lombardo paslaugos kredito davėjui už naudojimąsi Lombardo paslaugos kredito suma. Palūkanos yra skaičiuojamos nuo Lombardo paslaugos kredito išmokėjimo Lombardo paslaugos kredito gavėjui dienos iki dienos, kada visas Lombardo paslaugos kreditas yra faktiškai grąžinamas Lombardo paslaugos kredito davėjui. Skaičiuojant Palūkanas bus laikoma, kad metai turi 360 (tris šimtus šešiasdešimt) kalendorinių dienų, o mėnuo turi 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

1.18. Sutarties administravimo mokestis – mėnesinis Kliento Bendrovei mokamas mokestis už Sutarties priežiūrą, įmokų surinkimą bei paskirstymą. Sutarties administravimo mokestis įskaičiuojamas į Mėnesinę įmoką. Sutarties administravimo mokestis yra skaičiuojamas nuo Lombardo paslaugos kredito išmokėjimo Lombardo paslaugos kredito gavėjui dienos iki dienos, kada visas Lombardo paslaugos kreditas yra faktiškai grąžinamas Lombardo paslaugos kredito davėjui.

1.19. Lombardo paslaugos kredito suma – Lombardo paslaugos kredito suma, kurią pagal Lombardo paslaugos kredito sutartį Lombardo paslaugos kredito davėjas išmoka Lombardo paslaugos kredito gavėjui. Lombardo paslaugos kredito suma yra apskaičiuojama pinigais. Lombardo paslaugos kreditas yra išmokamas eurais.

1.20. Permoka – sumos, kurių buvo sumokėta daugiau nei būtina padengti Lombardo paslaugos kredito gavėjo įsipareigojimams pagal Lombardo paslaugos kredito sutartį ar sumokėtos neturint pagrindo.

1.21. Patvarioji laikmena – laikmena, kuri suteikia galimybę informacijos gavėjui ateityje pasinaudoti nepakitusia joje laikoma informacija ir galimybę jam skirtą informaciją laikyti tiek laiko, kiek reikia pagal informacijos paskirtį, ir taip, kad ja būtų galima pasinaudoti ateityje ir kad būtų galima laikomą informaciją atkurti jos nepakeičiant.

1.22. Lombardo paslaugos kredito grąžinimo periodas – terminas nuo Lombardo paslaugos kredito gavimo dienos iki Lombardo paslaugos kredito grąžinimo dienos, arba nuo vienos Mėnesinės įmokos termino iki kitos Mėnesinės įmokos termino, nurodytų šios Lombardo paslaugos kredito sutarties Specialiosiose sąlygose.

1.23. Lombardo paslaugos kredito pratęsimas – Lombardo paslaugos kredito sutarties Specialiosiose sąlygose nustatyto Lombardo paslaugos kredito periodo nukėlimas sutartam laikotarpiui, už tą laikotarpį mokant tik Palūkanas, bet nedengiant Lombardo paslaugos kredito dalies.

1.24. Elektroniniai kanalai – informacijos perdavimas ir kitų veiksmų atlikimas internetu ar mobiliuoju telefonu.

1.25. Vartotojo zona – Lombardo paslaugos kredito davėjo internetinė sistema, kurioje užsiregistravę ir su Tapatybės patvirtinimo priemonėmis prisijungę Klientai gali atlikti būtinus veiksmus Lombardo paslaugos kredito sutarčiai sudaryti bei gauti informaciją, būtiną Lombardo paslaugos kredito sutarties vykdymui, jos nutraukimui ar atsisakymui.

1.26. Šalis – Lombardo paslaugos kredito davėjas arba Lombardo paslaugos kredito gavėjas.

1.27. Šalys – Lombardo paslaugos kredito davėjas ir Lombardo paslaugos kredito gavėjas kartu.

1.28. Priedas (-ai) – neatskiriama Lombardo paslaugos kredito sutarties dalis, kurioje Bendrovė ir Klientas susitaria dėl palūkanų normų, mokėjimo dydžio, datos, įmokų skaičiaus ir kitų sąlygų pakeitimų.

1.29. Tapatybės patvirtinimo priemonės – Bendrovės Kliento susikurtas slaptažodis bei Kliento elektroninio pašto adresas.

1.30. Tinklalapis – Bendrovės internetinės svetainės, kurių adresai yra www.elombardas.lt 

1.31. Grafikas – Lombardo paslaugos kredito grąžinimo grafikas, nustatytas Lombardo paslaugos kredito sutarties Specialiosiose sąlygose, pagal kurį nustatytomis mokėjimo datomis ir Mėnesinėmis įmokomis Lombardo paslaugos kredito gavėjas privalo mokėti mokėtinas sumas Lombardo paslaugos kredito davėjui. Grafikas sudaromas laikantis anuiteto metodo.

1.32. Aiškinant šią Lombardo paslaugos kredito sutartį, kiekvieną dokumentą prie Lombardo paslaugos kredito sutarties bei kiekvieną papildomą sandorį, susijusį su Lombardo paslaugos kredito sutartimi, turi būti laikomasi šių nuostatų:

1.32.1. Atskirų Lombardo paslaugos kredito sutarties skyrių pavadinimai yra pateikti tam, kad būtų lengviau naudotis Lombardo paslaugos kredito sutarties tekstu.

1.32.2. Atsižvelgiant į situaciją, susiklosčiusią vykdant šią Lombardo paslaugos kredito sutartį, žodžiai, Lombardo paslaugos kredito sutarties tekste, pateikti vienaskaita gali turėti ir daugiskaitos reikšmę, ir atvirkščiai.

1.32.3. Lombardo paslaugos kredito sutarties 1 skyriuje išdėstytos sąvokos turi būti taikomos, vykdant bei aiškinant šios Lombardo paslaugos kredito sutarties Bendrąsias ir Specialiąsias sąlygas.

1.32.4. Kiekviena šios Lombardo paslaugos kredito sutarties 1 skyriuje pateikta sąvoka gali turėti kitokią prasmę tik tokiu atveju, jeigu tai konkrečiai yra nurodyta Lombardo paslaugos kredito sutartyje.

2. Sutarties esmė

2.1. Šalys susitaria sudaryti Lombardo paslaugos kredito sutartį, pagal kurią Lombardo paslaugos kredito davėjas įsipareigoja suteikti Lombardo paslaugos kredito gavėjui Lombardo paslaugos kreditą pagal Lombardo paslaugos kredito sutartyje numatytas sąlygas, o Lombardo paslaugos kredito gavėjas įsipareigoja grąžinti gautą Lombardo paslaugos kreditą bei sumokėti Lombardo paslaugos kredito mokestį, nustatytą šioje Lombardo paslaugos kredito sutartyje, laikantis šios Lombardo paslaugos kredito sutarties sąlygų. Šalims yra žinoma, kad visi bendru Šalių sutarimu padaryti Lombardo paslaugos kredito sutarties pakeitimai ir priedai tampa neatskiriama Lombardo paslaugos kredito sutarties dalimi ir Lombardo paslaugos kredito sutarties Šalims turi privalomą galią.

2.2. Jeigu kurios nors Lombardo paslaugos kredito sutarties sąlygos tampa negaliojančios ir/ar prieštaraujančios Lietuvos Respublikos įstatymams, kitos Lombardo paslaugos kredito sutarties sąlygos lieka galioti toliau, o negaliojančios sąlygos turi būti pakeistos.

3. Šalių teisės ir pareigos

3.1. Lombardo paslaugos kredito sutarties galiojimo metu Lombardo paslaugos kredito davėjas įsipareigoja Lombardo paslaugos kredito gavėjui teikti Lombardo paslaugos kreditus, o Lombardo paslaugos kredito gavėjas įsipareigoja gautus Lombardo paslaugos kreditus grąžinti Lombardo paslaugos kredito davėjui ir sumokėti Lombardo paslaugos kredito mokestį.

3.2. Bendrovės finansinė paslauga laikoma suteikta, kai Lombardo paslaugos kreditas pervedamas į Lombardo paslaugos kredito gavėjo nurodytą banko sąskaitą.

3.3. Lombardo paslaugos kredito davėjas įsipareigoja:

3.3.1. Laiku Lombardo paslaugos kredito gavėjui išmokėti pinigines lėšas.

3.3.2. Prieš 5 (penkias) kalendorines dienas paskelbti Tinklalapyje, Vartotojo zonoje bei Bendrovės skyriuose informaciją apie tai, jog pasikeis paslaugų teikimo tvarka ar Bendrovės rekvizitai.

3.3.3. Užtikrinti Lombardo paslaugos kredito gavėjo asmens duomenų apsaugą.

3.3.4. Vykdyti visus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

3.4. Lombardo paslaugos kredito davėjas turi teisę:

3.4.1. Perleisti tretiesiems asmenims iš Lombardo paslaugos kredito sutarties kylančius reikalavimus, jei tai nepablogina Lombardo paslaugos kredito gavėjo teisinės padėties.

3.4.2. Pagal sutartį su trečiuoju asmeniu perkelti iš Lombardo paslaugos kredito sutarties kylančias Lombardo paslaugos kredito gavėjo teises ir pareigas trečiajam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymui.

3.4.3. Įkeisti tretiesiems asmenims iš Lombardo paslaugos kredito sutarties kylančius reikalavimus, jei tai nepablogina Lombardo paslaugos kredito gavėjo teisinės padėties.

3.4.5. Nepažeisdamas Lombardo paslaugos kredito įstatymo nuostatų, priimti vekselius iš Lombardo paslaugos kredito gavėjo ir kitų asmenų, siekdamas užtikrinti, kad Lombardo paslaugos kredito gavėjo įsipareigojimai pagal Lombardo paslaugos kredito sutartį bus įvykdyti.

3.4.6. Nutraukti Lombardo paslaugos kredito sutartį Lombardo paslaugos kredito sutartyje nustatyta tvarka.

3.5. Lombardo paslaugos kredito gavėjas įsipareigoja:

3.5.1. Pateikti Lombardo paslaugos kredito davėjui teisingus duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, asmeninės banko sąskaitos numerį, gaunamas pajamas, jų dydį ir šaltinius, turimus įsipareigojimus kreditoriams, jų dydį ir rūšis, taip pat kitus Lombardo paslaugos Kredito davėjo prašomus pateikti duomenis, susijusius su Šalių sudaroma Lombardo paslaugos kredito sutartimi. Padariniai, kilę dėl Bendrovei arba trečiosioms šalims dėl neteisingų duomenų pateikimo, tenka Klientui;

3.5.2. Laiku mokėti Mėnesines įmokas;

3.5.3. Neatskleisti Lombardo paslaugos kredito gavėjo Tapatybės patvirtinimo priemonių jokiems tretiesiems asmenims;

3.5.4. Nedelsiant informuoti Lombardo paslaugos kredito davėją, jeigu trečiajam asmeniui tapo žinomos arba Lombardo paslaugos kredito gavėjas įtaria, kad gali tapti žinomos Lombardo paslaugos kredito gavėjo Tapatybės patvirtinimo priemonės;

3.5.5. Be Lombardo paslaugos kredito davėjo rašytinio sutikimo neperleisti iš Lombardo paslaugos kredito sutarties kylančių savo teisių ir pareigų;

3.5.6. Nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 (tris) kalendorines dienas, informuoti Lombardo paslaugos kredito davėją praradus galimybę naudotis Lombardo paslaugos kredito davėjui nurodytais Lombardo paslaugos kredito gavėjo elektroninio paštu adresu ar telefono numeriu;

3.5.7. Pasikeitus vardui ar pavardei, nedelsiant, bet nė vėliau nei per 3 (tris) dienas, informuoti Lombardo paslaugos kredito davėją;

3.5.8. Visiškai atlyginti Lombardo paslaugos kredito davėjo patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl įsipareigojimų pagal Lombardo paslaugos kredito sutartį nevykdymo arba netinkamo vykdymo;

3.5.9. Visiškai atlyginti Lombardo paslaugos kredito davėjo patirtas išlaidas, atsiradusias dėl įsipareigojimų pagal Lombardo paslaugos kredito sutartį nevykdymo arba netinkamo vykdymo, susijusias su ikiteisminiu bei teisminiu skolos išieškojimu bei kitas Lombardo paslaugos kredito davėjo patirtas išlaidas.

3.6. Lombardo paslaugos kredito gavėjas turi teisę:

3.6.1. Nutraukti Lombardo paslaugos kredito sutartį šios Sutarties nustatyta tvarka.

3.6.2. Grąžinti Lombardo paslaugos kreditą anksčiau nustatyto termino Lombardo paslaugos kredito sutarties nustatyta tvarka ir pasinaudoti teise į Bendros Lombardo paslaugos kredito kainos perskaičiavimą.

3.6.3. Atsisakyti Lombardo paslaugos kredito sutarties šios sutarties nustatyta tvarka.

3.6.4. Lombardo paslaugos kredito gavėjas, sudaręs Lombardo paslaugos redito sutartį, turi teisę naudotis Lombardo paslaugos kredito davėjo teikiamomis paslaugomis Elektroniniais kanalais. Šalys, vadovaujantis LR civilinio kodekso 6.192 ir LR elektroninio parašo įstatymo 8 straipsniais, susitaria, kad visi Lombardo paslaugos kredito gavėjo veiksmai ir patvirtinimai atlikti naudojant Tapatybės patvirtinimo priemones, prilyginami sandoriams, sudarytiems rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir rašytiniai dokumentai, patvirtinti Lombardo paslaugos kredito gavėjo ar Šalių parašais.

3.6.5. Klientas ir Lombardo paslaugos kredito gavėjas Lombardo paslaugos kredito davėjo paslaugomis gali naudotis Lombardo paslaugos kredito davėjo nustatyta tvarka ir laiku, kuris skelbiamas Tinklalapyje bei Bendrovės skyriuose.

4. Sutarties sudarymo ir lėšų išmokėjimo tvarka

4.1. Teisę teikti Lombardo paslaugos kredito paraišką turi tik tie asmenys, kurie yra registruoti Lombardo paslaugos kredito davėjo valdomoje duomenų bazėje. Registruotis Klientas gali šiais būdais:

4.1.1. Internetu, užpildant Tinklalapyje patalpintą registracijos formą, sumokant Bendrovės Tinklalapyje nurodyto dydžio Registracijos mokestį bei pateikiant paraišką konkrečiam Lombardo paslaugos kreditui gauti;

4.1.2. Užpildant ir pasirašant popierinę Lombardo paslaugos kredito paraišką, bei kartu su asmens tapatybės dokumentu pateikiant ją bet kuriam Bendrovės darbuotojui arba atstovui.

4.2. Klientas, norėdamas užsiregistruoti Lombardo paslaugos kredito davėjo valdomoje duomenų bazėje bei pateikti paraišką Lombardo paslaugos kreditui, privalo:

4.2.1. Jei paraišką teikia naujas Klientas internetu:

4.2.1.1. Tinklalapyje pasirinkti norimą Lombardo paslaugos kredito sumą bei terminą ir patvirtinti pasirinkimą paspaudus mygtuką „Susipažinau“. Atlikus šiuos veiksmus, Klientas nukreipiamas į registracijos formą, kurioje turi galimybę registruotis nurodydamas savo asmens kodą bei telefono numerį ir patvirtindamas duomenis ir tapatybę mobiliuoju parašu arba pervesdamas 1 centą negražintinai į įmonės sąskaitą, taip patvirtindamas savo tapatybę arba užpildydamas registracijos formą, kurioje reikia nurodyti: vardą, pavardę, asmens kodą, elektroninio pašto adresą, mobiliojo telefono numerį, gyvenamosios vietos adresą, susikurti slaptažodį ir jį pakartoti.

4.2.1.2. Patvirtinti, kad Kliento registracijos formoje nurodyti duomenys yra teisingi bei kad Klientas susipažino bei sutinka su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis bei tikslais.

4.2.1.3. Klientas, tinkamai atlikęs registracijos veiksmus, nurodytus Sutarties 4.2.1.1 ir 4.2.1.2 punktuose, yra nukreipiamas į Lombardo paslaugos kredito paraiškos pildymo anketą.

4.2.1.4. Patvirtinti registraciją bei sumokėti 0,01 € (vieno euro cento) Registracijos mokestį, kuris privalo būti sumokėtas tik iš Kliento asmeninės banko sąskaitos, į kurią Klientas pageidauja gauti kreditą. Registracijos mokestis turi būti sumokėtas į Lombardo paslaugos kredito davėjo sąskaitą, esančią tame pačiame banke, kuriame yra Kliento atsiskaitomoji sąskaita, iš kurios jis moka Registracijos mokestį. Jeigu Lombardo paslaugos kredito davėjas neturi sąskaitos tame banke, kuriame yra Kliento sąskaita, Klientas Registracijos mokestį moka pasirinktinai į vieną iš Lombardo paslaugos kredito davėjo turimų sąskaitų, esančių kitame banke. Registracijos mokesčio mokėjimo nurodymo privalomi rekvizitai: gavėjo pavadinimas, gavėjo sąskaitos numeris, mokėtojo kodas, suma, mokėjimo paskirtis – „Tvirtinu tapatybę“. Sumokėdamas Registracijos mokestį, Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad bankas kartu su mokėjimo nurodymu Lombardo paslaugos kredito gavėjui perduotų Kliento asmens kodą.

4.2.1.5. Šalys susitaria, kad Klientas, sumokėjęs Registracijos mokestį, patvirtina savo tapatybę, registracijos duomenis bei Lombardo paslaugos kredito sutarties sąlygas.

4.2.1.6. Klientui neturint galimybės patvirtinti registracijos 0,01 € (vieno euro cento) pavedimu, kaip tai numatyta Lombardo paslaugos kredito sutarties 4.2.1.4 punkte, Kliento registracija patvirtinama ir tapatybė nustatoma pasitelkiant trečiąjį asmenį:

a) kurjerių tarnybą, kuri laikoma Lombardo paslaugos kredito davėjo atstovu. Klientui sutikus, kurjerių tarnyba nuvyksta pas Klientą. Klientas kurjeriui privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą, kurio pagalba kurjeris nustato Kliento tapatybę, patikrina Kliento pateiktus asmens duomenis. Kurjeriui įsitikinus Kliento tapatybe, Klientui duodama fiziškai pasirašyti Lombardo paslaugos kredito sutarties Bendrąsias ir Specialiąsias sąlygas, kurios jau pasirašytos Lombardo paslaugos kredito davėjo įgalioto asmens. Klientui pasirašius Lombardo paslaugos kredito sutarties Bendrąsias ir Specialiąsias sąlygas, laikoma, kad Lombardo paslaugos kredito sutartis įsigalioja. Nuo to momento Lombardo paslaugos kredito davėjas įsipareigoja Kredito sumą Lombardo paslaugos kredito gavėjui išmokėti Lombardo paslaugos kredito sutarties 4.4 punkte nustatyta tvarka.

b) AB „Lietuvos paštas“ skyriuose, kuriuose Klientas turi galimybę pateikti savo asmens dokumento originalą AB „Lietuvos paštas“ darbuotojams, kurie patikrina Kliento tapatybę pagal Bendrovės patvirtintas taisykles, padaro Kliento asmens dokumento kopiją ir perduoda ją Bendrovei.

4.2.2. Jei paraišką teikia registruotas Klientas:

4.2.2.1. Klientas Tapatybės patvirtinimo priemonėmis prisijungia prie jau sukurtos Vartotojo zonos, kurioje gali pateikti naują prašymą Lombardo paslaugos kreditui gauti. Klientas Lombardo paslaugos kredito paraiškos anketoje pasirenka norimą Lombardo paslaugos  kredito sumą bei Lombardo paslaugos kredito terminą ir atlieka visus veiksmus, numatytus Lombardo paslaugos kredito sutarties 4.2.1.3 punkte.

4.2.2.2. Registruotam Klientui teikiant paraišką Lombardo paslaugos kreditui gauti, nereikia atlikti registracijos patvirtinimo veiksmų, numatytų Sutarties 4.2.1.4 punkte. Lombardo paslaugos kredito davėjas šiuo atveju Kliento tapatybę nustato pagal Kliento Tapatybės patvirtinimo priemones.

4.2.3. Jei teikiama popierinė paraiška, Klientui atvykus į Bendrovės buveinę:

4.2.3.1. Lombardo paslaugos kredito paraiškos formoje pateikti vardą, pavardę, asmens kodą, elektroninio pašto adresą, mobiliojo telefono numerį, gyvenamosios vietos adresą bei asmeninės banko sąskaitos numerį, bei kitą informaciją, jeigu ją pateikti prašo Lombardo paslaugos kredito davėjas;

4.2.3.2. Išsirinkti norimo Lombardo paslaugos kredito sumą bei Lombardo paslaugos kredito terminą;

4.2.3.3. Patvirtinti, kad Kliento popierinėje paraiškoje nurodyti duomenys yra teisingi bei, kad Klientas susipažino bei sutinka su Lombardo paslaugos kredito sutarties Bendrosiomis sąlygomis, šios sąlygos jam yra aiškios ir suprantamos;

4.2.3.4. Užpildytą popierinę Lombardo paslaugos kredito paraišką kartu su asmens dokumentu pateikti Bendrovės darbuotojui arba Bendrovės atstovui.

4.2.3.5. Kliento užpildyta ir pasirašyta popierinė paraiška Lombardo paslaugos kreditui gauti, kurioje yra nurodyta Bendra Lombardo paslaugos kredito suma, Bendra Lombardo paslaugos kredito kaina, Bendros Lombardo paslaugos kredito kainos metinė norma, Lombardo paslaugos kredito grąžinimo terminas bei kita Lombardo paslaugos kredito sutarčiai sudaryti reikalinga informacija yra laikoma Lombardo paslaugos kredito sutarties Specialiosiomis sąlygomis.

4.2.3.6. Lombardo paslaugos kredito davėjas laikiną slaptažodį, kuris laikytinas Tapatybės patvirtinimo priemone, Klientui atsiunčia paraiškos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

4.3. Lombardo paslaugos kreditas gali būti suteiktas tik tiems Klientams, kurie yra tinkamai pateikę paraišką arba prašymą Lombardo paslaugos kreditui gauti.

4.4. Po to, kai Klientas yra tinkamai užregistruotas Lombardo paslaugos kredito davėjo valdomoje duomenų bazėje bei yra pateiktas prašymas arba paraiška Lombardo paslaugos kreditui gauti, Lombardo paslaugos kredito davėjas apie priimtą sprendimą suteikti arba nesuteikti Lombardo paslaugos kreditą informuoja Klientą siųsdamas pranešimą trumpąją tekstine SMS žinute arba elektroniniu paštu, arba skambindamas Klientui jo paraiškoje nurodytu mobiliojo telefono numeriu ar pateikdamas pranešimą Vartotojo zonoje. Jeigu Lombardo paslaugos kredito davėjas nusprendžia sudaryti Lombardo paslaugos kredito sutartį su Klientu, Lombardo paslaugos kredito davėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 darbo valandas nuo Lombardo paslaugos kredito sutarties sudarymo momento pervesti Lombardo paslaugos kredito sumą į šioje Lombardo paslaugos kredito sutartyje nurodytą Lombardo paslaugos kredito gavėjo banko sąskaitą.

4.5. Lombardo paslaugos kredito davėjui patvirtinus Kliento pateiktą Lombardo paslaugos kredito paraišką, laikoma, kad Šalys sudarė Lombardo paslaugos kredito sutartį ir ją patvirtino.

4.6. Jei Klientas atitinka Lombardo paslaugos kredito gavėjo statusą ir jam yra suteikiamas Lombardo paslaugos kreditas, Kliento statusas pasikeičia į Lombardo paslaugos kredito gavėjo statusą.

4.7. Lombardo paslaugos kredito gavėjas sutinka, jog Lombardo paslaugos kredito davėjas pradės vykdyti Lombardo paslaugos kredito sutartį ir suteiks Lombardo paslaugos kreditą Lombardo paslaugos kredito gavėjui nepasibaigus Lombardo paslaugos kredito sutarties atsisakymo terminui.

4.8. Atsižvelgiant į Lombardo paslaugos kredito sutarties 6.4 punktą, Šalys susitaria, kad Lombardo paslaugos kredito davėjas neatsako už pavėluotai atliktus veiksmus, jeigu tai įvyko dėl aplinkybių, kurių Lombardo paslaugos kredito davėjas negalėjo numatyti ir kontroliuoti.

4.9. Komisinius mokesčius bankui už Lombardo paslaugos kredito sumos įskaitymą į Lombardo paslaugos kredito davėjo sąskaitą sumoka Lombardo paslaugos kredito gavėjas.

4.10. Siekiant užtikrinti Lombardo paslaugos kredito sutarties teksto originalumą, sudarius Lombardo paslaugos kredito sutartį, Lombardo paslaugos kredito davėjas Lombardo paslaugos kredito gavėjui elektroniniu paštu išsiunčia Lombardo paslaugos kredito sutarties MD5 kodą.

5. Lombardo paslaugos kredito grąžinimas

5.1. Lombardo paslaugos kreditas grąžinamas laikantis terminų bei kitų įsipareigojimų, nurodytų Specialiosiose sąlygose.

5.2. Jeigu paskutinė Mėnesinės įmokos termino diena sutampa su ne darbo ar oficialios šventės diena, mokėjimo diena laikoma po jos einanti darbo diena. Jeigu Mokėjimo diena „x“ einamąjį mėnesį neegzistuoja, laikoma, kad Mokėjimo diena tokiu atveju yra paskutinė einamojo mėnesio kalendorinė diena.

5.3. Lombardo paslaugos kreditas grąžinamas grąžinimo dieną esančia oficialia Lietuvos Respublikos valiuta. Lombardo paslaugos kredito gavėjas, mokėdamas Mokėjimus, mokėjimo dokumento skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ privalo nurodyti Lombardo paslaugos kredito sutarties, kurios pagrindu yra mokamas Mokėjimas, kodą. Lombardo paslaugos kredito gavėjui nenurodžius mokėjimo dokumentuose Lombardo paslaugos kredito sutarties kodo, Lombardo paslaugos kredito gavėjas prisiima riziką, kad Lombardo paslaugos kredito davėjas nepriskirs Mokėjimo pagal Lombardo paslaugos kredito gavėjo ir Lombardo paslaugos kredito davėjo sudarytą Lombardo paslaugos kredito sutartį. Lombardo paslaugos sutarties kodas yra nurodytas pirmojoje Bendrųjų sąlygų eilutėje bei pirmojoje Specialiųjų sąlygų eilutėje.

5.4. Komisinius mokesčius bankui už operacijas, kurių metu Lombardo paslaugos kredito gavėjas moka Mokėjimą į Lombardo paslaugos kredito davėjo sąskaitą, sumoka Lombardo paslaugos kredito gavėjas, išskyrus mokestį bankui, kuriame yra Lombardo paslaugos kredito davėjo sąskaita, už pinigų įskaitymą į Lombardo paslaugos kredito davėjo sąskaitą, kurį turi susimokėti pats Lombardo paslaugos kredito davėjas.

5.5. Šalys susitaria, kad Lombardo paslaugos kredito gavėjo ar trečiosios šalies Lombardo paslaugos kredito davėjui sumokėti Mokėjimai pagal šią Sutartį bus paskirstomos tokia tvarka:

5.5.1. Pirma eile – skiriamos išlaidoms, susijusioms su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimui padengti;

5.5.2. Antra eile – skiriamos Palūkanoms bei netesyboms už vėlavimą mokėti;

5.5.3. Trečia eile – skiriamos mokėti Palūkanoms pagal jų mokėjimo terminų eiliškumą ir kitiems Lombardo paslaugos kredito davėjo mokesčiams;

5.5.4. Ketvirta eile – skiriamos Lombardo paslaugos kreditui (pirmiausia tai jos daliai, kuri turėjo būti grąžinta anksčiau) padengti.

5.6. Sumos, kurių buvo sumokėta daugiau nei būtina padengti kredito gavėjo įsipareigojimams pagal Lombardo paslaugos kredito sutartį ar sumokėtos neturint pagrindo, yra grąžinamos Lombardo paslaugos kredito gavėjui, remiantis Lombardo paslaugos kredito gavėjo pateiktu rašytiniu prašymu, ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo tokio prašymo gavimo dienos. Jeigu Lombardo paslaugos kredito gavėjas turi kitų nepadengtų Lombardo paslaugos kreditų, sumos, kurios buvo sumokėtos daugiau, automatiškai įskaitomos į šių Lombardo paslaugos kreditų grąžinimą.

5.7. Lombardo paslaugos kredito gavėjui sumokėjus sumą, didesnę nei Mėnesinė įmoka, kurios mokėjimo terminas yra suėjęs, šios Mėnesinės įmokos ir faktiškai sumokėtos sumos skirtumas nėra laikomas Permoka. Šis skirtumas nėra grąžinamas, o įskaitomas kaip po apmokėtosios einančios Mėnesinės įmokos dalinis apmokėjimas. Jeigu per didelė Mėnesinė įmoka sumokama apmokant paskutinę įmoką pagal Specialiosiose sąlygose nustatytą Grafiką, taikomos šios Lombardo paslaugos kredito sutarties 5.6 ir 5.9 punktuose nustatytos procedūros.

5.8. Iki Lombardo paslaugos kredito gavėjo rašytinio prašymo gavimo ar įskaitymo į kitą turimą Lombardo paslaugos kreditą pagal Lombardo paslaugos kredito sutarties 5.6 punktą dienos, Kredito gavėjo Permokos suma yra saugoma Lombardo paslaugos kredito davėjo banko sąskaitoje. Už Permokos administravimo ir saugojimo paslaugas Lombardo paslaugos kredito gavėjas moka Lombardo paslaugos kredito davėjui 0,1 € (dešimties euro centų) per dieną mokestį, kuris yra išskaitomas iš Lombardo paslaugos kredito gavėjo Permokos sumos, tačiau visais atvejais šis mokestis negali būti didesnis nei Permokos suma. Šiame punkte numatytas Permokos administravimo mokestis pradedamas mokėti praėjus 10 kalendorinių dienų nuo Permokos atsiradimo dienos. Lombardo paslaugos kredito davėjui Lombardo paslaugos kredito gavėjo prašymu grąžinant Permoką, Lombardo paslaugos kredito gavėjas privalo padengti Lombardo paslaugos kredito davėjo bankui sumokėtus mokesčius už Permokos pavedimą į Lombardo paslaugos kredito gavėjo banko sąskaitą. Mokestis išskaičiuojamas iš grąžinamos Lombardo paslaugos kredito gavėjui Permokos sumos.

5.9. Bet kokios nuolaidos, susijusios su Lombardo paslaugos kredito gavėjo išlaidomis (įskaitant, bet neapsiribojant, nuolaidomis Palūkanoms, Bendrai Lombardo paslaugos kredito kainai ir kitiems mokesčiams), kurios yra taikomos tik apibrėžtu laikotarpiu (t. y. kaip išskirtiniai riboto galiojimo pasiūlymai Lombardo paslaugos kredito davėjo Klientams), taikomos tik Lombardo paslaugos kredito gavėjui tinkamai vykdant įsipareigojimus pagal Lombardo paslaugos kredito sutartį. Jei Lombardo paslaugos kredito gavėjas netinkamai vykdo įsipareigojimus pagal Lombardo paslaugos kredito sutartį, kurie susiję su tinkamu Mėnesinių įmokų mokėjimu, nuolaidos nėra netaikomos.

6. Sutartinė atsakomybė

6.1. Lombardo paslaugos kredito gavėjui neįvykdžius prievolės laiku sumokėti Mėnesinę įmoką, Specialiosiose sąlygose numatytos Palūkanos yra skaičiuojamos toliau nuo negrąžintos Mėnesinės įmokos kredito dalies kaip atlyginimas už naudojimąsi Lombardo paslaugos kredito suma iki visiško skolos sumokėjimo dienos, bet ne ilgiau kaip iki Lombardo paslaugos kredito sutarties pasibaigimo dienos. Visiško skolos sumokėjimo diena laikoma Bendrovės darbo diena, kurią Bendrovės darbo valandomis laiku neapmokėta suma yra įskaitoma į Lombardo paslaugos kredito davėjo banko sąskaitą. Bendrovės darbo laikas ir darbo valandos yra pateikiamos Tinklalapyje.

6.2. Lombardo paslaugos kredito gavėjui pažeidus prievolę vykdyti mokėjimus pagal Lombardo paslaugos kredito sutartį laiku, Lombardo paslaugos kredito davėjas turi teisę taikyti 0,3 proc. dydžio netesybas nuo visos pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą sumokėti dieną, tačiau ne ilgiau kaip už 180 (vieną šimtą aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų.

6.3. Lombardo paslaugos kredito gavėjui pažeidus prievolę vykdyti mokėjimus pagal Lombardo paslaugos kredito sutartį laiku ir delsiant atlikti mokėjimą daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, Lombardo paslaugos kredito davėjas gali  turi teisę kreiptis į skolos išieškojimo įmonę dėl tarpininkavimo susigrąžinant įsiskolinimą (Lombardo paslaugos kreditą ar jo dalį/Lombardo paslaugos kredito mokestį ar jo dalį/periodinį mokėjimą ar jo dalį/ netesybas ar kitas pagal Lombardo paslaugos kredito sutartį mokėtinas sumas), o Lombardo paslaugos kredito gavėjas įsipareigoja sumokėti skolų išieškojimo įmonės administravimo ar kitą mokestį, kuris yra nurodomas Lombardo paslaugos kredito gavėjui siunčiamame dokumente.

6.4. Lombardo paslaugos kredito davėjui pažeidus Lombardo paslaugos kredito sutarties 4.4. punkte nustatytą terminą Lombardo paslaugos kredito sumos išmokėjimui Lombardo paslaugos kredito gavėjui, Lombardo paslaugos kredito gavėjas turi teisę į 0,5 proc. delspinigių, kurie skaičiuojami nuo pradelstos išmokėti sumos už kiekvieną vėlavimo dieną.

6.5. Lombardo paslaugos kredito davėjas nėra laikomas atsakingu už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą bei neatsako už nuostolius, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, įskaitant ir dėl trečiųjų asmenų veiksmų, ryšio perdavimo, elektroninių duomenų mainų ir mokėjimo sistemų, tame tarpe ir internetinės bankininkystės sutrikimų, kurie įvyko ne dėl Lombardo paslaugos kredito davėjo kaltės, o tretieji asmenys, dėl kurių veiksmų įvyko Lombardo paslaugos kredito sutarties pažeidimas, yra nesusiję su Lombardo paslaugos kredito davėju, ir Lombardo paslaugos kredito davėjas negalėjo jų veiksmų numatyti.

6.6. Atsakomybė, kylanti nevykdant arba netinkamai vykdant Lombardo paslaugos kredito sutartimi nustatytus įsipareigojimus, laikoma solidaria Lombardo paslaugos kredito gavėjo ir jo sutuoktinio atsakomybe, išskyrus, jei suteikiamas asmeninis Lombardo paslaugos kreditas, nevertinant Lombardo paslaugos kredito gavėjo sutuoktinio pajamų. Solidariosios atsakomybės atveju, Įsiskolinimo išieškojimas Lombardo paslaugos kredito davėjo pasirinkimu gali būti nukreipiamas tiek į Lombardo paslaugos kredito gavėją, tiek į Lombardo paslaugos kredito gavėjo sutuoktinį, tiek į bendrą Lombardo paslaugos kredito gavėjo ir jo sutuoktinio turtą. Asmeninės atsakomybės atveju, Įsiskolinimo išieškojimas gali būti nukreipiamas tik į savo įsipareigojimų nevykdančio Lombardo paslaugos kredito gavėjo turtą.

7. Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo

7.1. Klientas/ Lombardo paslaugos kredito gavėjas sutinka, kad jam registruojantis Tinklalapyje arba užpildant popierinę paraišką bei kreipiantis į Lombardo paslaugos kredito davėją dėl Lombardo paslaugos kredito, kitų paslaugų teikimo sutarčių sudarymo bei pakeitimo, taip pat Lombardo paslaugos kredito davėjui keičiant su Lombardo paslaugos kredito gavėju sudarytas sutartis Lombardo paslaugos kredito davėjas gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų 7.3 punkte išvardintus asmens duomenis asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, kreditingumo įvertinimo, įsiskolinimo valdymo, Lombardo paslaugos kredito sutarčių sudarymo, vykdymo, kontrolės, Lombardo paslaugos kredito davėjo teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo tikslais. Klientas/ Lombardo paslaugos kredito gavėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, asmens kodas, pageidautų finansinių įsipareigojimų, dėl kurių buvo priimtas neigiamas sprendimas, rūšys ir sumos, esamų finansinių įsipareigojimų rūšys, sumos, vykdymo terminai, duomenys apie šių įsipareigojimų vykdymą, taip pat duomenys apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą kreditingumo vertinimo tikslais būtų gaunami iš Lietuvos banko valdomos Paskolų rizikos duomenų bazės, taip pat iš visų Lietuvos Respublikoje veikiančių Lombardo paslaugos kredito įstaigų ar finansų įmonių, dalyvaujančių UAB „Creditinfo Lietuva“ (įmonės kodas 111689163) administruojamoje informacinėje sistemoje Infobankas bei kreditų biuro sistemoje. Informacija apie šias Lombardo paslaugos kredito įstaigas ir finansų įmones pateikiama svetainėje www.creditinfo.lt.

7.2. Klientas/ Lombardo paslaugos kredito gavėjas sutinka, kad asmenys, tvarkantys asmens duomenis (Valstybės įmonė Registrų centras, Valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, UAB „Creditinfo Lietuva“ (įmonės kodas 111689163), Lietuvos bankas, komerciniai bankai, kitos privačios ar valstybinės įmonės, įstaigos ar institucijos) 7.1 punkte numatytais atvejais ir Lombardo paslaugos kredito davėjo prašymu suteiktų 7.3 punkte nurodytus asmens duomenis.

7.3. Lombardo paslaugos kredito davėjo 7.1 punkte numatytais atvejais gaunami bei tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė, deklaruotos bei faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, mobiliojo telefono numeris, IP adresas, asmens dokumentų rekvizitai, asmens dokumento kopija, turimas nekilnojamas ir kilnojamas turtas, turtinės teisės bei jų suvaržymai, duomenys apie įsipareigojimus bei įsiskolinimus Lombardo paslaugos kredito ir finansų įstaigoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, Lombardo paslaugos kredito reitingas, skolos suma, palūkanų norma, kitų privalomų mokesčių ir išlaidų dydžiai, skolos grąžinimo tvarka bei terminai, uždelsto mokėjimo dydis ir vėlavimo terminai, atsiskaitymo istorija bei kiti duomenys, banko sąskaitų ir (ar) mokėjimo kortelių numeriai, bei kita su išvardintais duomenimis susijusi informacija. Klientas/Lombardo paslaugos kredito gavėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, asmens kodas ir asmens dokumento kopija tapatybės nustatymo tikslais būtų perduodami kitoms finansų įstaigoms, kurios tinkamai įregistruotos kaip asmens duomenų valdytojai.

7.4. Klientas/Lombardo paslaugos kredito gavėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises:

7.4.1. Susipažinti su savo duomenimis bei tikrinti, kaip jie tvarkomi bei reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis.

7.4.2. Nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

7.4.3. Reikalavimus ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, Klientas/Lombardo paslaugos kredito gavėjas turi teisę išreikšti raštu, siųsdamas pranešimą el. paštu [email protected] arba atvykęs Lombardo paslaugos kredito davėjo Lombardo paslaugos kredito sutartyje nurodytais adresais.

7.4.4. Klientui/Lombardo paslaugos kredito gavėjui neįvykdžius finansinių ir (ar) turtinių įsipareigojimų Lombardo paslaugos kredito davėjui, Lombardo paslaugos kredito davėjas turi teisę teikti Lombardo paslaugos kredito gavėjo asmens duomenis UAB „Creditinfo Lietuva“ (įmonės kodas 111689163), Lietuvos bankui, taip pat, prieš tai informavusi Klientą/Lombardo paslaugos kredito davėją LR įstatymų nustatyta tvarka, kitų jungtinių skolininkų duomenų tvarkytojams, finansines paslaugas teikiančioms įmonėms ir organizacijoms, telekomunikacijų bendrovėms, skolų valdymo įmonėms ir visiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims.

7.5. Bendrovė įsipareigoja užtikrinti Kliento asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Bendrovės darbuotojai bei jos atstovai įsipareigoja saugoti Bendrovės Klientų asmens duomenis.

7.6. Klientas patvirtina, jog buvo informuotas apie tai, kad turi teisę, patvirtinęs savo asmens tapatybę, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų, nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, turi teisę, nurodydamas nesutikimo motyvus, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami jo asmens duomenys.

7.7. Kliento prašymu Bendrovė privalo pranešti duomenų subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimą ar atsisakymą nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus.

8. Lombardo paslaugos kredito sutarties galiojimas, atsisakymas, nutraukimas, keitimo sąlygos

8.1. Lombardo paslaugos kredito sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visų įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymo.

8.2. Lombardo paslaugos kredito sutartis gali būti pakeista, papildyta tik atskiru Šalių susitarimu.

8.3. Lombardo paslaugos kredito sutartis gali būti nutraukiama Šalių susitarimu arba vienašališkai Lombardo paslaugos kredito sutartyje numatytais atvejais.

8.4. Lombardo paslaugos kredito davėjas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą ir išsiųsdamas Lombardo paslaugos kredito gavėjui išankstinį raštišką pranešimą, nutraukti Lombardo paslaugos kredito sutartį, kai yra visos šios sąlygos:

8.4.1. Lombardo paslaugos kredito gavėjas yra patvariojoje laikmenoje parengtu rašytiniu pranešimu informuotas apie pradelstą mokėjimą;

8.4.2. Mokėjimas pradelstas ilgiau kaip vieną mėnesį ir jo suma yra ne mažesnė kaip 10 procentų negrąžintos Lombardo paslaugos kredito sumos arba mokėjimas yra pradelstas ilgiau kaip tris mėnesius iš eilės;

8.4.3. Pradelstas mokėjimas nebuvo padengtas per dvi savaites nuo papildomo patvariojoje laikmenoje parengto rašytinio pranešimo įteikimo Lombardo paslaugos kredito gavėjui.

8.5. Pranešimas apie vienašališką Lombardo paslaugos kredito sutarties nutraukimą gali būti siunčiamas paštu, faksu arba elektroniniu paštu.

8.6. Lombardo paslaugos kredito sutarties nutraukimas įsigalioja po 10 (dešimties) kalendorinių dienų po to, kai Lombardo paslaugos kredito gavėjas gavo Lombardo paslaugos kredito davėjo pranešimą apie Lombardo paslaugos kredito sutarties nutraukimą arba kai toks pranešimas tapo žinomas Lombardo paslaugos kredito gavėjui kitu būdu. Iki Lombardo paslaugos kredito sutarties nutraukimo termino suėjimo Lombardo paslaugos kredito gavėjas privalo sugrąžinti visą paimtą Lombardo paslaugos kreditą, iki grąžinimo dienos priskaičiuotas sutartines Palūkanas bei Palūkanas už vėlavimą grąžinti Lombardo paslaugos kreditą, jeigu tokios yra. Sutarties nutraukimas nesustabdo Palūkanų skaičiavimo.

8.7. Lombardo paslaugos kredito gavėjas turi teisę atsisakyti Lombardo paslaugos kredito sutarties per 14 (keturiolika) dienų nuo Lombardo paslaugos kredito sutarties sudarymo dienos.

8.7.1. Jeigu Lombardo paslaugos kredito gavėjas nori pasinaudoti teise atsisakyti Lombardo paslaugos kredito sutarties, jis privalo:

8.7.1.1. per 14 dienų nuo Lombardo paslaugos kredito suteikimo dienos pranešti apie Lombardo paslaugos kredito sutarties atsisakymą pateikdamas pranešimą Lombardo paslaugos kredito davėjui raštu Patvarioje laikmenoje.

8.7.1.2. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Lombardo paslaugos kredito sutarties atsisakymą išsiuntimo Lombardo paslaugos kredito davėjui dienos, grąžinti Lombardo paslaugos kredito davėjui Lombardo paslaugos kreditą ir Palūkanas, susikaupusias nuo dienos, kurią buvo išmokėtas Lombardo paslaugos kreditas, iki Lombardo paslaugos kredito grąžinimo dienos, t. y. Grąžintinos sumos įskaitymo į Lombardo paslaugos kredito davėjo banko sąskaitą dienos. Šios Palūkanos apskaičiuojamos pagal šioje sutartyje numatytą Lombardo paslaugos kredito Palūkanų normą.

8.7.1.3. Grąžindamas Lombardo paslaugos kreditą ir palūkanas, Lombardo paslaugos kredito gavėjas taip pat privalo sumokėti Bendrovei kompensaciją už viešojo administravimo įstaigoms sumokėtus negrąžinamus mokesčius. Kompensacija išmokama kartu su grąžinamu kreditu ir Palūkanomis.

8.8. Lombardo paslaugos kredito gavėjas turi teisę per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo Lombardo paslaugos kredito suteikimo dienos, nenurodydamas priežasties, atsisakyti Lombardo paslaugos kredito sutarties ir grąžinti Lombardo paslaugos kredito davėjui visą gautą Lombardo paslaugos kredito sumą nemokėdamas Lombardo paslaugos kredito mokesčio.

8.8.1. Norėdamas pasinaudoti šios sutarties 8.8 punkte numatyta teise, Lombardo paslaugos kredito gavėjas privalo:

8.8.1.1. per nustatytą 2 (dviejų) kalendorinių dienų laikotarpį grąžinti visą gautą Lombardo paslaugos kredito sumą Lombardo paslaugos kredito davėjui;

8.8.1.2. Apie Lombardo paslaugos kredito grąžinimą nedelsiant informuoti Lombardo paslaugos kredito davėją elektroniniu paštu ir/arba telefonu, nurodytais šioje Lombardo paslaugos kredito sutartyje.

8.9. Lombardo paslaugos kredito gavėjas turi teisę grąžinti dalį ar visą Lombardo paslaugos kreditą anksčiau sutartyje numatyto termino ir pasinaudoti teise į Bendros Lombardo paslaugos kredito kainos sumažinimą, jei yra įvykdomos visos šios sąlygos:

8.9.1. Lombardo paslaugos kredito gavėjas, norintis grąžinti Lombardo paslaugos kreditą anksčiau termino, privalo apie tai informuoti Lombardo paslaugos kredito davėją ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) kalendorines dienas pranešimu, pateiktu raštu patvariojoje laikmenoje.

8.9.2. Lombardo paslaugos kredito gavėjas, norėdamas pasinaudoti teise į Bendros Lombardo paslaugos kredito kainos sumažinimą, privalo pateikti atitinkamą prašymą Lombardo paslaugos redito davėjui pranešimu raštu patvarioje laikmenoje nė vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas po atlikto Lombardo paslaugos kredito grąžinimo anksčiau termino dienos.

8.9.3. Jeigu Lombardo paslaugos kredito gavėjas grąžina visą Lombardo paslaugos kreditą ir sumoka visą Lombardo paslaugos kredito mokestį prieš terminą, tačiau 8.9.1 ir (ar) 8.9.2 punkte numatyta tvarka neinformuoja Lombardo paslaugos kredito davėjo ir per nustatytą terminą nepateikia prašymo dėl bendros Lombardo paslaugos kredito kainos sumažinimo, Lombardo paslaugos kredito sutartis laikoma tinkamai įvykdyta ir pasibaigusia, o visos Lombardo paslaugos kredito gavėjo sumokėtos sumos nelaikomos Lombardo paslaugos kredito davėjo nepagrįstu praturtėjimu.

8.9.4. Tuo atveju, kai anksčiau nustatyto termino grąžinamas Lombardo paslaugos kreditas ar jo dalis viršija 2320,00 € per bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį, Lombardo paslaugos kredito davėjas turi teisę reikalauti, kad Lombardo paslaugos kredito gavėjas sumokėtų kompensaciją, tačiau ji negali viršyti 1 procento anksčiau nustatyto termino grąžinamos Lombardo paslaugos kredito dalies, jeigu laikotarpis nuo Lombardo paslaugos kredito grąžinimo anksčiau nustatyto termino datos iki sutartos Lombardo paslaugos kredito sutarties pabaigos datos yra ilgesnis kaip vieneri metai. Kitais atvejais kompensacija Lombardo paslaugos kredito davėjui negali viršyti 0,5 procento anksčiau nustatyto termino grąžinamos Lombardo paslaugos kredito dalies.

8.10. Kai Lombardo paslaugos kredito gavėjas išreiškia valią keisti Lombardo paslaugos kredito sutartį dėl to, kad nesugeba ar dėl iš anksto žinomų priežasčių ateityje nesugebės tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus pagal esamą (-as) Sutartį (-is), Šalys gali susitarti dėl tam tikrų Specialiųjų sąlygų pakeitimo ne blogesnėmis nei pirminės sąlygomis ir tuo tikslu pasirašyti Lombardo paslaugos kredito sutarties Priedą (-us) ar sudaryti taikos sutartį, kuria iš esmės išsprendžiamas įsiskolinimo grąžinimo klausimas bei užkertamas kelias teisminiam ginčui kilti ateityje.

8.11. Lombardo paslaugos kredito gavėjui Vartotojo zonoje pateikus prašymą dėl Lombardo paslaugos kredito sutarties sąlygų pakeitimo, o Lombardo paslaugos kredito davėjui priėmus sprendimą tenkinti prašymą, laikoma, kad Šalys susitarė dėl Lombardo paslaugos kredito sąlygų pakeitimo ir jas patvirtino elektroniniais parašais.

9. Lombardo paslaugos kredito sutartis keičiama, pasirašant sutarties Priedą, kai:

9.1. Pratęsiamas Lombardo paslaugos kredito terminas:

9.1.1. Lombardo paslaugos kredito gavėjas turi teisę pratęsti Lombardo paslaugos kredito grąžinimo terminą. Vienos Mėnesinės įmokos mokėjimo terminą galima pratęsti ne daugiau nei 6 (šešis) kartus.

9.1.2. Pratęsti Lombardo paslaugos kredito terminą galima, Lombardo paslaugos kredito gavėjui užpildžius paraišką Lombardo paslaugos kreditui pratęsti Lombardo paslaugos redito davėjo Tinklalapyje, Vartotojo zonoje ir sumokėjus Lombardo paslaugos kredito pratęsimo mokestį, pervedant jį į Lombardo paslaugos kredito davėjo banko sąskaitą. Jei Lombardo paslaugos kredito pratęsimo mokestis mokamas vėluojant grąžinti Lombardo paslaugos kreditą pagal Lombardo paslaugos kredito sutartyje numatytą terminą, Lombardo paslaugos kredito gavėjas privalo sumokėti taip pat ir paskaičiuotas vėlavimo Palūkanas už naudojimąsi Lombardo paslaugos kreditu, už laikotarpį nuo Lombardo paslaugos kredito sutartyje numatytos Lombardo paslaugos kredito ar Mėnesinės įmokos grąžinimo dienos iki Lombardo paslaugos kredito pratęsimo mokesčio įskaitymo į Lombardo paslaugos kredito davėjo banko sąskaitą dienos. Konkreti mokėtina suma yra pateikiama Vartotojo zonoje.

9.1.3. Lombardo paslaugos kredito gavėjas mokėjimo paskirtyje privalo nurodyti Lombardo paslaugos kredito ID bei terminą, kuriam nori Lombardo paslaugos kreditą pratęsti. Kai už Lombardo paslaugos kredito gavėją mokėjimus atlieka trečiasis asmuo, jis taip pat privalo nurodyti Lombardo paslaugos kredito gavėjo vardą, pavardę ir asmens kodą.